Fundacja “Centrum Edukacyjne EST” od roku 2015 wspiera i kontynuuje działania prowadzone w ramach Placówki Kształcenia Ustawicznego EST.

Nasze cele to:

 1. Podejmowanie inicjatyw w obszarze edukacji pozaformalnej skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 2. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przydatnych na rynku pracy młodzieży i osób dorosłych,
 3. Rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 4. Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,
 5. Rozwijanie świadomości kulturowej społeczeństwa,
 6. Uczestnictwo w procesie integracji europejskiej.

A sposoby ich realizacji:

 1. Opracowywanie i ewaluację programów rozwijania kwalifikacji i umiejętności młodzieży i osób dorosłych oraz organizowanie kursów i szkoleń dla tych grup,
 2. Opracowywanie i ewaluacja programów rozwijania talentów i zainteresowań dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz organizowanie zajęć edukacyjnych dla tych grup,
 3. Pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści badawczo-rozwojowej w sfe­rze edu­ka­cji, w szczególności edukacji pozaformalnej,
 4. Orga­ni­zo­wa­nie imprez edukacyjnych i kulturalnych,
 5. Organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów, seminariów, prelekcji, wykładów służących wymianie doświadczeń w obszarze edukacji.
 6. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów oraz współpracę z partnerami zagranicznymi.

 

Translate »