Digitally enriched curriculum bridging formal and non-formal vocational education and training  (digiVET)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Listopad 2018 –  Październik 2020

Koordynator projektu

  • Centrum Edukacyjne EST, Wadowice

Partnerzy projektu:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr. 2, Wadowice
  • Centro Machiavelli, Florencja (Włochy)
  • Computer Technology Institute, Patras (Grecja)

Formalne kształcenie zawodowe młodych ludzi jest często rozbieżne z ich zaangażowaniem w zajęcia pozalekcyjne. Szkoły i pozaszkolne placówki edukacyjne rzadko nawiązują współpracę, by opracować i wdrożyć program szkoleniowy wykorzystujący potencjał obydwu sektorów. Nauczanie zawodu w szkole oparte jest na krajowych programach nauczania, co daje nauczycielom niewiele czasu na wyjście poza obowiązującą podstawę programową i ustalony harmonogram. Z drugiej strony, organizatorzy edukacji pozaformalnej oferują szereg kursów, które można dostosować do potrzeb i zainteresowań uczniów w określonym kontekście i czasie.

Kluczową kwestią w niniejszym projekcie jest to, jak przerzucić mosty pomiędzy tymi sektorami i opracować scenariusze łączące naukę w szkole z zajęciami pozalekcyjnymi. Uwzględniamy tu całą „ekologię uczenia się”, która wykracza poza wąski punkt widzenia edukacji formalnej w kierunku całościowej perspektywy obejmującej szkołę, praktyki zawodowe, kursy zdalne i zajęcia pozaszkolne. Naszym celem jest:

– Zacieśnić współpracę z innymi organizacjami działającymi w obszarze zawodowego kształcenia formalnego i nieformalnego

– Zapewnić uczniom możliwość pogłębiania nauki przedmiotów zawodowych poza szkołą

– Opracować scenariusze zajęć dające praktyczną umiejętność posługiwania się technologią cyfrową przydatną w wielu zawodach

– Przeprowadzić cykl zajęć warsztatowych testujących opracowane scenariusze

W ramach projektu opracowujemy publikację przedstawiającą program zajęć warsztatowych dla uczniów szkół zawodowych w klasach o profilu budownictwo, stolarstwo, elektronika, jubilerstwo i renowacja zabytków. Publikacja będzie dostępna w marcu 2020.Zapraszamy na stronę internetową projektu.

Translate »