Klauzula informacyjna – Seminarium MILE – Wrocław

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacyjne EST z siedzibą w Wadowicach, Al. M. B. Fatimskiej 66, email: fundacja@est.edu.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody wyrażonej przez kontakt mailowy lub telefoniczny.

3. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

  • kontaktu związanego z organizacją seminarium „Jak pomóc migrantom poszukującym pracy w Europie w udokumentowaniu kompetencji zdobytych na drodze edukacji nieformalnej?” w dniu 18.10.2018 r oraz przygotowania odpowiednich dokumentów takich jak listy obecności, plakietki czy certyfikaty uczestnictwa,
  • archiwalnych (dowodowych) przed instytucjami finansującymi i kontrolującymi projekt MILE – My Informal Learning Experience będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z realizacją projektu MILE – My Informal Learning Experience, czyli do zamknięcia rozliczenia programu przez Komisję Europejską i inne uprawnione organy.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane: Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce, instytucjom uprawnionym do kontroli projektu i naszej Fundacji, w szczególności Komisji Europejskiej, jej organom i powołanym przez nią instytucjom kontrolującym.

6. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, w szczególności biuro rachunkowe i operator serwerów.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Aby zrealizować swoje prawa, należy zwrócić się do nas listownie, e-mailowo bądź osobiście z pisemnym wnioskiem.

9. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

Translate »