Obejrzyj krótki film o nas

Nasze Centrum znajduje się na południu Polski, w Wadowicach, 50 km od Krakowa,
u podnóża Beskidów, w malowniczej dolinie rzeki Skawy.

Organizujemy i prowadzimy zajęcia edukacyjne w wielu dziedzinach, dla różnych grup wiekowych.

Wspieramy promocję innowacyjnych metod nauczania we współpracy ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

Centrum Edukacyjne EST prowadzi działalność od roku 1994. Założyliśmy wtedy pierwszą szkołę języków obcych w Wadowicach. Od tego czasu znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Nowe pomysły i programy zajęć powstawały dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi w Polsce i Europie.

Jakie są nasze cele?

 • Podejmowanie inicjatyw w obszarze edukacji pozaformalnej
 • Rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Wspieranie młodzieży i osób dorosłych w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności przydatnych na rynku pracy
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu
 • Rozwijanie świadomości kulturowej społeczeństwa
 • Wspomaganie procesu integracji europejskiej

Jak je realizujemy?

 • Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie edukacji
 • Opracowujemy i testujemy programy szkoleniowe
 • Prowadzimy kursy i warsztaty w obszarach takich jak technologia cyfrowa, języki obce, sztuka, rzemiosło artystyczne i komunikacja międzykulturowa
 • Organizujemy konferencje i seminaria służące wymianie doświadczeń w tych dziedzinach
 • Uczestniczymy w międzynarodowych programach współpracy i mobilności edukacyjnej

Chcesz wiedzieć więcej?

Nasze obecne projekty

Dzisiejsi młodzi ludzie stracili zaufanie do świata, zwłaszcza do instytucji, nie odnajdują w świecie ideałów i tworzą dystopijne wizje przyszłości.

Celem projektu EUtopia jest wsparie młodzieży w większym zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów społecznych oraz wzmocnienie ich pozycji jako europejskich obywateli świadomych swojej siły.

Projekt dostarczyć ma narzędzia wspierające młodzież w aktywniejszym uczestnictwie w życiu demokratycznym, uświadomić im ich społeczne, kulturowe i historyczne dziedzictwo oraz zainspirować do rozwijania projektów, pomysłów i zmian lokalnych lub globalnych. [więcej]

Projekt Makerspaces in the School Setting realizowany jest we współpracy szkół i organizacji pozarządowych z Serbii, Słowenii, Turcji i Polski.
Wspólnie wyruszyliśmy w podróż edukacyjną, aby odkrywać nowe metody i narzędzia do nauczania i uczenia się w szkołach podstawowych.
Celem projektu jest bezpośrednie powiązanie działań makerspace z formalną edukacją szkolną dzięki wykorzystaniu metodologii STEAM.
Opracowujemy podstawowe elementy makerspaces pod kątem wykorzystania ich w środowisku szkolnym – narzędzia cyfrowe, matariały oraz ramy metodologiczne do nauczania, uczenia się i oceniania. [więcej]

ArtiYOUth stwarza młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji życiowej możliwości zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia.
Chcemy osiągnąć to poprzez opracowanie kursów i prowadzenie warsztatów rozwijających umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i rzemiosła artystycznego.
Kolejnym celem projektu jest poprawa oferty edukacyjnej podmiotów pracujących z młodzieżą.
Rezultatami projektu będą:

 • kursy online rozwijające umiejętności w zakrsie przedsiębiorczości
 • tutoriale wideo na temat różnych rodzajów sztuki rękodzielniczej, a także korzyści płynących z rzemiosła artystycznego dla zdrowia emocjonalnego i radzenia sobie ze stresem. [więcej]

Projekt Podcast your school powstał, by dać uczniom i nauczycielom szkół średnich narzędzie do uczenia się i nauczania wybranych przedmiotów. Chcemy wykorzystać techniki niezbędne przy tworzeniu tradycyjnych i coraz bardziej popularnych podcastów jako pomoc w prezentacji i opanowaniu materiałów obejmujących program szkolny. Aby było to możliwe, w projekcie opracowywane są:

 • Kurs online ED-PODCAST wraz ze scenariuszem do jego powstania.
 • Szczegółowe wskazówki dla nauczycieli.
 • Przykładowe prace uczniów powstałe w trakcie testowania naszych materiałów. [więcej]

Dzięki projektowi ArtLiD, chcemy:

 • zaangażować młodych ludzi w przygotowanie miejsca dla wspólnych projektów artystycznych, prezentacji swoich dzieł  i spotkań wokół sztuki,
 • dać młodym artystom możliwość uczenia się od siebie nawzajem i realizowania interdycsyplinarnych projektów,
 • organizować wymiany łączące młodych artystów z różnych krajów europejskich,
 • pokazać młodym artystom, jak korzystać z mediów cyfrowych do promowania swoich dzieł sztuki. [więcej]

Projekt VR ELITE powstał po to, by sprawdzić, jak sktuecznie uczyć języka angielskiego wykorzystując dostęp do wirtualnej rzeczywistości. W tym celu, we współpracy ze szkołami podstawowymi z Polski, Finlandii i Estonii, organizujemy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz międzynarodowe spotkania i warsztaty dla uczniów we wszystkich krajach partnerskich, a także opracowujemy materiały dydaktyczne dla szerszej grupy nauczycieli. [więcej]

Głównym celem projektu Speak It Up! jest opracowanie nowoczesnego pakietu edukacyjnego do wykorzystania w ramach ksztacenia pozaformalnego, który będzie składał się z aplikacji mobilnej oraz gry planszowej do wykorzystania przez edukatorów pracujących z młodzieżą.
Zakres materiałów obejmuje zagadnienia związane z:

 • Rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności wystąpień publicznych.
 • Motywowaniem młodych ludzi do praktycznego zaangażownia w demokratycznych strukturach i instytucjach. [więcej]

Projekt STEAMERs – STEAM and Educational Robotics in PrePrimary Education realizowany jest przez organizacje partnerskie z Francji, Cypru, Grecji, Polski, Rumunii i Włoch. 

Jego rezultatem będzie raport, który określi potrzeby szkoleniowe nauczycieli przedszkolnych w zakresie STEAM i robotyki edukacyjnej. Na tej podstawie opracujemy kurs odpowiadający na te potrzeby, który udostępniony będzie na przygotowanej przez nas platformie e-learningowej. [więcej]

Głównym celem projektu jest promocja turystyki górskiej wśród młodzieży szkolnej. Stawiamy sobie następujące zadania:

 • Zwiększyć liczbę uczniów biorących udział w wycieczkach pieszych
 • Powiązać wycieczki górskie z programem nauczania takich przedmiotów jak biologia, geografia, sztuka, informatyka, język angielski
 • Zachęcić  uczniów, aby dzielili się swoimi doświadczeniami z wędrówek
 • Stworzyć możliwości spotkań i wspólnych wycieczek młodych ludzi z krajów partnerskich projektu (Polska, Rumunia, Słowenia)
 • Zachęcić nauczycieli z innych szkół do podążania naszymi HikeWays wraz ze swoimi klasami [więcej]

Projekt DREAM – Do Real Enerprises and Marketing powstał z inicatywy 6 organizacji z Rumunii, Polski, Turcji, Holandii, Grecji i Włoch. W ramach projektu tworzymy otwarty kurs online (MOOC), dzięki któremu młodzi ludzie w wieku 18-30 lat będą mogli nauczyć się, jak przygotować się do założenia własnej firmy: przygotować biznesplan, stworzyć strategię marketingową czy finansową [więcej]

Projekt The Virtual Assistant’s MOOC realizowany jest przez 7 instytucji z Francji, Austrii, Cypru, Grecji, Polski, Belgii i Hiszpanii. Opracowujemy zestaw narzędzi rozwijających umiejętności zawodowe i biznesowe dla uczniów szkół zawodowych, chcących pracować jako wirtualny asystent (dostawca usług cyfrowych). Efektem końcowym będzie MOOC (Massive Open Online Course/Masowy Otwarty Kurs Online), materiały dodatkowe umożliwiające implementację kursu do programów nauczania szkół zawodowych oraz pomoce dla potencjalnych wirtualnych asystentów w postaci chatbota, arkuszy informacyjnych i narzędzi podstawowych. [więcej]

Projekt STARTKNOW realizuje cele wyznaczone w Agendzie 2030 Zgromadzenia ONZ, przyjętej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej jako punkt odniesienia dla państw i obywateli.

W szczególności przyczyniać się ma do „znacznego zwiększenia liczby młodych ludzi i dorosłych posiadających umiejętności niezbędne, szczególnie techniczne i zawodowe, umożliwiające dostęp do zatrudnienia, godnej pracy i przedsiębiorczości”.

Aby to osiąnąć, tworzymy platformę e-learningową zawierającą kurs online, w ramach którego młodzi ludzie mogą szkolić się w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania. [więcej]

Nasze zakończone projekty

Translate »